Geethmaka Dissanayake

Geethmaka Dissanayake

5 posts
අපි නොදැනුවත්වම අපේ PC එක Zombie PC එකක් කරන BOTNET වලින් බේරෙන්නේ කොහොමද?
Privacy & Security

අපි නොදැනුවත්වම අපේ PC එක Zombie PC එකක් කරන BOTNET වලින් බේරෙන්නේ කොහොමද?

මොනවද මේ botnet?ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් අය අහලා නැති වචනයක් තමා මේ botnet කියන්නේ.ඉතින් මේ bot කියන නම එන්

logo

Android වැඩකාරයෝ is to bring the latest tech news in the Sinhala language, and respects user contributions by letting anyone to contribute and update latest news.

Sign up for our newsletter!

Join our mailing list and get the latest updates


Email us for general inquiries and copyright information
[email protected]

DMCA.com Protection Status

Made with in Sri Lanka

You've successfully subscribed to Android වැඩකාරයෝ - Premium Sinhala Tech News provider!