ඔබේ තොරතුරු අපි තෙවන පාර්ශව සමඟ බෙදාගමු, මීට TikTok

· 1 min read
ඔබේ තොරතුරු අපි තෙවන පාර්ශව සමඟ බෙදාගමු, මීට TikTok

නිකන් ඉන්න එකේ ජනප්‍රිය සර්විස්/වෙබ්සයිට් කිහිපයක privacy policy කියෙව්වා. කිසි කෙනෙක් කියවන්නේ නෑනේ ඕක.

මේක TikTok එකේ privacy policy එක. පොඩ්ඩක් හොඳින් කියවල බලන්න phonebook එකටයි messages වලටයි permission දුන්නම වෙන වැඩේ.

What information do we collect about you?

Your phone and social network contacts, with your permission. If you choose to find other users through your phone contacts, we will access and collect the names and phone numbers and match that information against existing users of the Platform. If you choose to find other users through your social network contacts, we will collect your public profile information as well as names and profiles of your social contacts.

එතකොට මේ ගන්න ඩේට එයාල කා එක්කද ශෙයා කරන්නේ බලන්නකෝ

Who do we share your information with?

We share your data with third party service providers who help us to deliver the Platform including cloud storage providers. We also share your information with business partners, other companies in the same group as TikTok Inc, content moderation services, measurement providers, advertisers and analytics providers. Where required by law, we will share your information with law enforcement agencies or regulators and with third parties pursuant to a legally binding court order. For more information, click here.

හරිම සතුටුයි නේද?

(Full Privacy Policy : https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en)

Related Articles