මේ දවස්වල TikTok App එකට හැම තැනින්ම හිමි වෙන්නේ නම් හොද ප්‍රතිචාර නෙවෙයි. ‌‌ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ලිපි කිපයකින් TikTok Social Media platform එකට එල්ල වන බලැපැම් ගැන විස්තර ගෙනවා.

ඒත් මේ News එකට අනුව නම් පෙනි යන්නේ ඔවුන් කිසිවිටෙකත් පසු බැස නොමැති බවයි.

TikTok ඔවුන්ගේ Social Media Platform එක Smart Tv වෙතත් හදුන්වා දෙන්න කටයුතු කරල තියෙනවා.‌‌ දැන් ඔවුන් Amazon Fire TV වෙත ඔවුන් TikTok App එක නිකුත් කරල තියෙනවා.

ඒ වගේම තවමත් හදුන්වා දිමේ මට්ටමේ පවතින මෙය තුලින් දැනට ලබා දි ඇත්තේ Video නැරඹීමේ පහසුකම පමණයි. ඒ කියන්නේ තවම අපිට අපේ TikTok Account එක Access කිරිමට හෝ Videos Upload කිරිමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැ.

Source: Business Insider